BIÊN TẬP

Họ và tên: TRẦN ANH TOÀN
Bút danh: Johnny Tran
Sinh ngày: 22/04/1987
CCCD: 082087000307

Vị trí: BAN BIÊN TẬP
Điện thoại: 0906332251
Email: anhtoan.htv@gmail.com